top of page

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí
 
Rozsah tohoto oznámení
 

Webové stránky, produkty a služby společnosti Autodesk (dále jen „aplikace“) jsou primárně aplikace obecného zájmu navržené pro dospělé. V souvislosti s těmito aplikacemi neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí.

 

Existují určité aplikace společnosti Autodesk, které jsou vhodné a určené pro používání dětmi. Na tyto aplikace se vztahuje toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. V případě rozporu mezi tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů dětí a jinými sekcemi našeho Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se naše zacházení s osobními údaji dětí řídí standardy určenými v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí, které je v souladu s platným zákonem U.S. Children’s Online Privacy Protection Act and Rule (dále jen COPPA) a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (dále jen GDPR).

 

V případě zjištění, že jsme shromažďovali údaje od dítěte způsobem, který není v souladu s požadavky nařízení GDPR, neprodleně tyto údaje buď odstraníme, nebo požádáme o souhlas s jejich shromažďováním rodiče nebo zákonného zástupce. Další informace o zákonu COPPA a obecné tipy k ochraně osobních údajů dětí online naleznete na webových stránkách OnGuard Online.

 

Údaje, které od dětí shromažďujeme, a informace o tom, jak Je používáme a jak a kdy komunikujeme s rodiči
 

Pokud víme, že je uživatel mladší 13 let, podnikneme následující:

 

 • před zahájením shromažďování osobních údajů od dítěte požádáme o e-mailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce, nebo

 • poskytneme pro dítě jiné prostředí odpovídající jeho věku, jak je popsáno níže, které zejména nevyžaduje registraci a je konzistentní se zákonnými požadavky, nebo

 • neumožníme k těmto sekcím nebo funkcím webu nebo aplikace určeným pro širokou veřejnost (uživatelé ve věku 13 let a více) přístup.

 

Registrace
 

Pokud je webová stránka nebo aplikace vhodná pro použití dětmi mladšími 13 let, mohou se děti registrovat mimo jiné za těmito účely:

 

 • prohlížení obsahu, interakce s obsahem a stahování obsahu,

 • podstupování výukových programů, vytváření, úprava a import obsahu,

 • sledování ostatních tvůrců a označování jejich obsahu tlačítkem To se mi líbí,

 • komentování obsahu ostatních,

 • odeslání fotografie,

 • účast v soutěžích,

 • zobrazení oznámení v aplikaci.

 

Během procesu registrace požádáme dítě o poskytnutí určitých osobních údajů za účely zajištění bezpečnosti a zasílání oznámení rodičům. Mezi tyto údaje patří:

 

 • e-mailová adresa rodiče nebo zákonného zástupce,

 • jméno dítěte (pouze v případě rodičovského moderování),

 • uživatelské jméno a heslo k účtu nebo členství dítěte.

Od dětí také vyžadujeme datum narození za účelem ověření jejich věku.

 

Některé aktivity, například podstupování výukových programů, od dětí nevyžadují poskytnutí žádných osobních údajů, a tím pádem u nich nemusíme zasílat oznámení rodičům či zákonným zástupcům ani vyžadovat jejich souhlas. Pokud se dítě rozhodne s námi nesdílet své osobní údaje (t. j. e-mailovou adresu rodiče či zákonného zástupce za účely souhlasu), omezí se tím jeho přístup k vytvoření účtu a určitým funkcím, například veřejnému zveřejňování obsahu.

 

Od dítěte nebudeme vyžadovat žádné údaje kromě údajů důvodně potřebných k účasti v daných částech nebo funkcích webové stránky nebo aplikace.

 

Údaje budeme také uchovávat konzistentně s našimi postupy uchovávání dat. Pokud během rozumné doby neobdržíme souhlas rodičů, odstraníme kontaktní údaje na rodiče poskytnuté dítětem.

 

 

Souhlas rodiče nebo zákonného zástupce
 

Vzhledem k tomu, že naše webové stránky a aplikace zahrnují aktivity, které dětem umožňují vytvářet, sdílet a veřejně publikovat obsah, vyžadujeme za účely zajištění určitých prvků a funkcí další souhlas rodiče nebo zákonného zástupce:

 

 • tím, že požádáme o zadání kreditní karty nebo jiné platební metody za účely ověření (s nominálním poplatkem), nebo

 • tím, že požádáme o zaslání podepsaného formuláře se souhlasem poštou nebo e-mailovou zprávou.

Od rodičů nebo zákonných zástupců také vyžadujeme, aby si založili vlastní účet, prostřednictvím kterého si mohou zobrazit a moderovat účet svého dítěte. Další informace naleznete v části Rodičovské volby a možnosti kontroly níže.

 

Po poskytnutí dalšího souhlasu rodičů můžeme rodičům nabídnout možnost používat v budoucí komunikaci heslo, pomocí kterého budeme moci ověřit identitu rodiče.

 

Souhlas učitele namísto rodiče

 

Tato část se týká pouze zemí, kde platí nařízení COPPA. Nařízení COPPA umožňuje učitelům a pracovníkům škol jednat u školních aktivit v zastoupení rodičů a poskytnout místo nich souhlas se shromažďováním osobních údajů dětí. Školy musí o takových aktivitách vždy informovat rodiče.

 

V některých případech, za účelem toho, aby účet nebyl zrušen a dítě mohlo dále používat webovou stránku či aplikaci i mimo školní prostředí, můžeme požádat školu, aby souhlas získala přímo od rodiče namísto a/nebo spolu s poskytnutím souhlasu v zastoupení rodiče, a rodič tak mohl být přidán jako moderátor.

 

Další informace o rodičovských právech s ohledem na vzdělávání dítěte podle zákona U.S. Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) naleznete v části FERPA níže.

 

 

Specifické aktivity
 

Naše aplikace zahrnují aktivity, které dětem umožňují vytvářet obsah nebo s ním manipulovat a ukládat jej.

 

Vyhovíme veškerým požadavkům na odstranění libovolného obsahu, který děti zveřejní na našich webových stránkách a v aplikacích, kromě případů, kdy nám zachování tohoto obsahu nařizuje platné právo.

 

Fóra a komentáře

 

Určité aktivity uživatelům umožňují přímo komunikovat s ostatními uživateli prostřednictvím uživatelských fór a sekcí s komentáři.

 

Děti, které tyto interaktivní funkce na našich webových stránkách a v našich aplikacích používají, důrazně nabádáme, aby nikdy neposkytovaly své osobní údaje ani osobní údaje třetích stran a aby se nepokoušely obcházet jakékoliv moderátorské prvky.

 

Soutěže

U všech našich soutěží pro děti vyžadujeme pouze údaje nezbytné pro vstup do soutěže, například uživatelské jméno a e-mailovou adresu rodiče (k zaslání oznámení rodiči v případech, kdy to vyžaduje zákon). Podrobnější údaje za účelem předání ceny od rodičů vyžadujeme pouze v případě, že dítě soutěž vyhraje.

 

E-mailová komunikace s dítětem

 

V některých našich aplikacích můžeme shromažďovat kontaktní údaje online, například e-mailovou adresu, za účelem komunikace s dítětem, které vzneslo konkrétní požadavek prostřednictvím zákaznického servisu. Dítě nám například může zaslat e-mail s prosbou o vysvětlení, jak používat návrhový nástroj, s kterým má problém. Případně se dítě může zaregistrovat k odběru měsíčního newsletteru.

 

Pokud si budeme vědomi, že komunikujeme s dítětem mladším 13 let bez souhlasu rodičů, odešleme mu jednu odpověď a poté odstraníme jeho osobní údaje a nebudeme již participovat v žádné další komunikaci.

 

Požadavky na komunikaci budeme řešit následujícími způsoby:

 

 • Jednorázová komunikace

 

Poté, co odpovíme na otázku nebo požadavek dítěte, odstraníme (nebo je odstraní náš poskytovatel služeb) neprodleně tyto údaje hned po zodpovězení otázky nebo požadavku.
 

Pokud dítě zahájí další komunikaci, odešle další požadavky nebo se přihlásí k odběru newsletterů, odstraníme ve všech případech jeho osobní údaje a nebudeme o nich uchovávat záznam. Rodič možná bude muset vyjádřit nesouhlas s každou z těchto komunikací zvlášť.

 

 • Komunikace více než jednou

 

V případě aktivity nebo služby, která vyžaduje, abychom s dítětem komunikovali více než jednou, a k níž jsme dosud nezískali souhlas rodiče:
Pokud budeme shromažďovat kontaktní údaje dítěte za účely následné komunikace, vyžádáme si také e-mailovou adresu rodiče (pokud jsme již nezískali ověřitelný souhlas rodiče), abychom rodiče mohli informovat o shromažďování a použití dat a poskytli jim možnost zabránit našemu dalšímu kontaktu s dítětem.

 

Trvalé identifikátory

Když s námi děti interagují, mohou být automaticky shromažďovány určité osobní údaje a údaje, podle kterých nelze identifikovat osobu, a to jak za účely zvýšení zajímavosti a užitečnosti našich webových stránek a aplikací pro děti, tak za různými účely souvisejícími s naší obchodní činností.

 

Mezi příklady patří:

 

 • typ operačního systému počítače,

 • IP adresa nebo identifikátor mobilního zařízení dítěte,

 • použitý webový prohlížeč,

 • frekvence, s jakou dítě navštěvuje různé části našich webových stránek nebo aplikací,

 • data týkající se poskytovatele online nebo mobilních služeb.

 

Tato data se shromažďují pomocí technologií, jako jsou soubory cookies, pixelové značky, soubory beacon a další jedinečné identifikátory. Tato data mohou být shromažďována společností Autodesk nebo třetí stranou. Seznam některých třetích stran, které naším jménem používají soubory cookies a další sledovací technologie, a údaje o jejich postupech v oblasti ochrany soukromí, naleznete v seznamu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí – analytika. Další informace o našich postupech týkajících se souborů cookie naleznete na obecné stránce Zásady týkající se souborů cookie.

 

 

Kdy jsou data shromážděná od dětí dostupná třetím stranám
 

Kromě případů, kdy jsou osobní údaje dítěte publikovány veřejně (po obdržení souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce), můžeme také sdílet nebo zveřejnit osobní údaje shromážděné od dětí v omezeném a jasně definovaném množství případů: Další informace naleznete v části „Jakým způsobem společnost Autodesk sdílí vaše osobní údaje?“ v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost Autodesk a třetí strany, které jí dodávají služby, nebudou používat osobní údaje dětí k účelům inzerce, vytváření profilů dětí a jejich provázání s aplikací ani prodeji osobních údajů dětí ani nebudou osobní údaje dětí používat k jakýmkoli jiným neautorizovaným účelům.

 

 

Rodičovské a/nebo učitelské moderátorské volby a možnosti kontroly
 

Rodiče a/nebo učitelé mohou kdykoliv:

 

 • odmítnout nám svolení shromažďovat dále osobní data svých dětí v souvislosti s konkrétním účtem,

 • požádat, abychom odstranili naše záznamy osobních údajů, které jsme v souvislosti s daným účtem shromáždili.

 

Upozorňujeme, že učitelé mají tato práva pouze tehdy, pokud jsou moderátory.

 

Upozorňujeme, že požadavek na odstranění záznamů může vést ke zrušení účtu, členství či jiné služby a že veškerý obsah uložený v tomto účtu již nemusí být nadále přístupný. Upozorňujeme, že společnost Autodesk nemá kontrolu nad třetími stranami (například ostatními uživateli), které mohly zkopírovat nebo opětovně zveřejnit dříve zveřejněné informace.

 

V případech, kdy si dítě pod 13 let zaregistruje účet, používáme dvě metody, abychom rodičům/učitelům umožnili přístup, změnu nebo odstranění osobních údajů, které shromáždíme od jejich dětí:

 

 • Moderátoři si mohou vyžádat přístup k osobním údajům svých dětí a odstranit je přihlášením k moderátorskému účtu rodiče.

 • Moderátoři nás mohou kontaktovat a požádat o přístup k osobním údajům svých dětí či o jejich změnu nebo odstranění tak, že nám pošlou e-mailovou zprávu na adresu parents@autodesk.com

 • V libovolné korespondenci, například e-mailové nebo poštovní, zahrňte následující:

 • název webové stránky nebo aplikace,

 • uživatelské jméno dítěte,

 • e-mailovou adresu a telefonní číslo rodiče.

 

Za účelem bezpečnosti dětí a ochrany jejich osobních údajů podnikáme důvodné kroky k ověření identity rodičů předtím, než jim udělíme přístup k jakýmkoliv osobním údajům. Navštivte část „Jakým způsobem společnost Autodesk chrání vaše údaje“ v článku Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk.

 

Uživatelé, kteří se nacházejí v Evropské unii, budou mít možnost vykonávat svá práva týkající se přístupu, opravy, odstranění, vznášení námitek, omezení nebo získání kopie jejich osobních dat, jak je popsáno v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk.

 

 

Vzdělávání a zákon FERPA
 

Pokud naše aplikace používáte v rámci školního programu, mohou vaše osobní údaje podléhat zákonu Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). Společnost Autodesk se zavazuje chránit a zabezpečit data studentů tak, jak to zákon FERPA vyžaduje, a také souhlasí jednat jako „školní úředník“ v rozsahu potřebném k ukládání regulovaných studentských záznamů v rámci našich služeb v souladu se zákoníkem 34 federálních regulací (CFR) §99.31(a)(1).

 

Další informace ohledně zákonu FERPA nalezete na webových stránkách zákonu FERPA a webových stránkách Ministerstva školství Spojených států.

 

 

Bude se toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měnit?
 

V případě, že se změní způsob, jakým nakládáme s osobními údaji dětí, aktualizujeme toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. Pokud Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí změníme, jasně to uvedeme v jeho horní části spolu s informací, kdy byla provedena jeho poslední aktualizace. Také zašleme rodičům nebo učitelům e-mailové oznámení týkající se této aktualizace a v případě potřeby požádáme rodiče nebo učitele o souhlas s těmito změnami.

 

CARU COPPA Safe Harbor
 

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a ikona CARU zobrazená na stránkách Tinkercad.com potvrzují, že je společnost Autodesk, Inc. platným držitelem licence a účastnícím se členem programu CARU Safe Harbor Program (dále jen „CARU Safe Harbor“). Této iniciativy zajišťující ochranu osobních údajů se účastníme dobrovolně, abychom ochránili vaše soukromí. Organizace CARU provedla kontrolu a potvrdila, že jsme splnili její požadavky ohledně shromažďování a používání online informací u všech aplikací, kde je naše ikona zveřejněna.

 

Jako účastníci programu CARU Safe Harbor jsme povinni podstupovat audity, pravidelné monitorování našich aplikací a další mechanismy týkající se vynucování a zodpovědnosti, které nezávisle spravuje organizace CARU.

 

Pokud se domníváte, že jsme nereagovali na váš podnět, nebo se domníváte, že váš podnět nebyl uspokojivě vyřešen, obraťte se prosím na organizaci CARU:

 

Info@caru.bbb.org
CARU Safe Harbor
Attn: Director
112 Madison Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10016

bottom of page